Svatba s cizincem

Sňatek s cizincem

Jak uzavřít manželství v České republice?

Svatba s cizincem

Láska nezná hranic a proto vstupují do stavu manželského často páry s rozdílným původem, jazykem, zvyky a hlavně občanstvím. V tomto článku se budeme věnovat méně romantickým záležitostem, které jsou ale pro uzavření sňatku s cizincem zásadní.

Dokumenty a doklady, které k tomu budete potřebovat.

Doporučujeme začít s plánováním svatby včas, protože potřebné doklady, jejich překlady a případně další potvrzení Vám zaberou hodně času. Nejprve navštivte příslušný matriční úřad v ČR na místě, kde chcete mít svatbu. Matriční úřad najdete buď na městském úřadě nebo na úřadě městské části. Nechte si vystavit Doklad (vysvědčení) o právní způsobilosti kuzavření manželství, které musí mít i občané členských zemí EU. Tento doklad musí obsahovat jméno a příjmení, datum a místo narození snoubenců, údaj o místě trvalého pobytu (adresa může být v domovském státě.

Cizinci s trvalým nebo dlouhodobým pobytem a občané jiných zemí EU potřebují:

  • Rodný list
  • Doklad o státním občanství (většinou pas)
  • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • V některých případech potvrzení o rodinném stavu a pobytu
  • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR
  • V případě, že žadatel byl již jednou ženatý/vdaná, pak další doklady

Doklad (vysvědčení) O právní způsobilosti k uzavření manželství musí mít i občané členských zemí EU. Musí obsahovat jméno a příjmení, datum a místo narození snoubenců, údaj o místě trvalého pobytu (adresa může být v domovském státě cizince nebo v ČR), státní občanství, potvrzení, že neexistují překážky k uzavření občanství, údaj o tom, že nemáte uzavřené jiné manželství (rodinný stav svobodný/svobodná nebo rozvedený/rozvedená nebo vdovec/vdova), datum vydání dokladu, otisk úředního razítka, příjmení a podpis vydávajícího úředníka. Tento doklad získáte ve svém domovském státě, v některých případech je možné získat ho přes příslušnou ambasádu. Některé údaje v tomto dokladu musí být doloženy samostatným potvrzením (např. státní občanství osvědčením o státním občanství). Vysvědčení nesmí být starší než 6 měsíců. Protože se jedná o správní řízení, je třeba veškeré předkládané dokumenty předložit v jazyce českém. Dokumenty v cizích jazycích musí být opatřeny úředním překladem a s úředním razítkem. ;-)

Tyto soudní překlady (jinak také překlady s razítkem, nebo úřední překlady) Vám nemohou vyhotovit všichni překladatelé, ale pouze ti, kteří k tomu mají potřebné oprávnění a vlastní úřední kulaté razítko. Překlad je třeba také svázat (pevně spojit) s originálem, proto je dobré u všech originálů si nejprve připravit kopii s ověřením. Tuto získáte nyní nejenom u notářů, ale i na každé poště.

Nevzdávejte to :-)

V prvním článku jsme se zabývali všeobecnými informacemi. Nyní se dozvíte, jaké další dokumenty potřebujete, kde je získáte a jaké administrativní překážky přitom musíte překonat. Kromě již zmiňovaném Dokladu o státním občanství a Dokladu o právní způsobilosti budete ještě potřebovat Potvrzení o rodinném stavu a Potvrzení o pobytu. Potvrzení o rodinném stavu a pobytu potřebujete v případě, že na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nemáte uveden rodinný stav a údaj o místě pobytu. Toto potvrzení vydává domovský stát. Doporučujeme informovat se na příslušné ambasádě, která Vám jistě pomůže s vystavením tohoto potvrzení. V nejhorším případě musíte pro ně odcestovat do domovského státu.
Dalším nezbytným dokumentem pro uzavření manželství je Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR. O toto potvrzení si zažádáte osobně na Oddělení pobytu cizinců Ministerstva vnitra ČR. Pozor, toto potvrzení NESMÍ být starší než 7 pracovních dnů před uzavřením manželství! Toto potvrzení nepotřebují občané EU, občané EHS nebo jeho rodinní příslušníci. Co k této žádosti budete potřebovat? Předložíte cestovní pas a kolek. Toto potvrzení od Vás bude vyžadovat matrika nejdéle v den svatby.

Blížíme se k závěru. Komplikovanější to budou mít teď ti, kteří nějaký ten sňatek již v minulosti uzavřeli, protože ti budou potřebovat další doklady. V případě vdovy-vdovce musíte k dokladům přiložit úmrtní list zesnulého manžela, které však nepotřebujete, pokud máte v Potvrzení o právní způsobilosti uvedeno, že jste vdovec-vdova. V případě, že jste rozvedený(á) přiložíte ještě pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Pravomocný znamená, že na rozsudku (většinou na první nebo poslední straně) je vyznačená doložka o právní moci (označeno datum, od kdy je rozsudek účinný). Jedná-li se o rozsudek jiného než českého soudu, musí být ověřena jeho pravost (tzn. vyšší ověření – superlegalizace nebo také Apostille, jestliže to není mezinárodními smlouvami stanoveno jinak). Tento rozsudek musí být přeložen do českého jazyka a překlad úředně ověřen. O úředně přeložených dokladech se více dozvíte na odkazu www.prekladatel-soudni.cz

Nejkomplikovanější to budete mít, pokud jste se rozvedli v zahraničí a jeden z manželů byl občanem ČR, protože musíte požádat Nejvyšší soud ČR o uznání rozsudku o rozvodu za platný. Toto odpadá v případě, že ČR má s konkrétním státem, z kterého rozsudek pochází, uzavřenou smlouvu o mezinárodní právní pomoci  nebo podepsanou Úmluvu o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití. Detailní informace o postupu při uznání cizího rozhodnutí a vzor návrhu na uznání cizího rozhodnutí si můžete stáhnout na stránkách www.svetbezstresu.cz. Návrh projedná Nejvyšší soud na neveřejném zasedání a rozsudek se doručí tomu, kdo o uznání požádal.

Aktuálně připravujeme poslední část, ve které se budeme zabývat možností prominutí předložení dokladů a co všechny doklady musí obsahovat. Seznámíme vás s průběheme svatebního obřadu a co je nutné zajistit po obřadu. Pokud vás toto téma aktuálně tíží a potřebujete poradit, obraťte se na paní MMag. Petru Honsovou, která pracuje jako soudní tlumočnice a překladatel. Kontakt na ná ní naleznete na  www.prekladatel-soudni.cz.